Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorÇiğdem Kevser, Saraç
dc.date.accessioned2017-04-04T12:38:49Z
dc.date.available2017-04-04T12:38:49Z
dc.date.issued2016-07-30
dc.identifier.citationSarac, K. C. (2016). İş sağlığı ve güvenlik kültürü algısının iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi. Nişantaşı Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Turkiyeen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11779/133
dc.description.abstractİş kazaları ve meslek hastalıkları topluma oluşturduğu maliyet nedeniyle son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konudur. İş kazaları meslek hastalıklarının en önemli nedenini insanların iş sağlığı ve güvenliğini bilmemesi ya da önem vermemesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenlik kültürünün alt boyutları ile birlikte iş doyumuna ve iş doyumunun alt boyutlarına olan etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini İstanbul bölgesi Anadolu yakasında 750 çalışanı bulunan bir kamu kuruluşu temsil etmektedir. Araştırmanın verileri birebir anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın anketi demografik veriler, iş doyumu anketi, güvenlik kültürü anketi ve güvenli davranış anketi olarak dört bölümden oluşmaktadır. Toplam 300 kişiye ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırmada analiz yöntemi olarak demografik veriler ve anketlere verilen cevapların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, daha sonra demografik veriler ile iş doyumu, güvenlik kültürü ve güvenli davranış anketlerinin ilişkileri bağımsız değişken T testi ve One Way Anova testi ile analiz edilmiştir. Anketlerin güvenirlik ve geçerlilik testleri SPSS programında Reliability test ve Factor Analysis testleri ile yapılmıştır. Güvenlik kültürü, güvenli davranış ve iş doyumu ölçeklerinin birbirleri ile ilişkisi korelasyon ve regresyon testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda güvenlik kültürü algısının geliştirilmesinin iş doyumuna önemli oranda katkı sağladığı, aynı zamanda iş doyumu yüksek çalışanların güvenlik kültürü algılarının da yüksek olduğu, güvenli çalışma ortamının sağlanmasında yönetimin tutum ve davranışının çalışanlar üzerinde hem iş doyumu hem de güvenlik kültürü algısı açısından önemli olduğu, bunun yanı sıra güvenlik kültürü algısı oluşturmada eğitimin önemli bir etken olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractOccupational accidents and diseases are the most emphasized problems in recent years due to the costs on the society. The most important reason for the occupational accidents and the diseases is lack of occupational health and safety knowledge by workers or lack of attantions on the subject. The purpose of this study is to measure occupational health and safety culture with its subscales, and to determine their impacts on job satisfaction level.The population of this survey is a state establishment in Anatolian side of Istanbul area which has 750 employees. The findings are gathered by applying the questionnaire to 300 employees. The questionnaire has 4 parts: demographic questions, safety culture questionnaire, safety behavior questionnaire, and minesota job satisfaction questionnaire. SPSS program is used to analyze the findings. The methodology of the survey is to measure the demographic findings, occupational health and safety culture questionaire, safety behavior questionnaire and minesota job satisfaction questionnaire’s frequencies and percentages. Reliability test and factor analysis test are used to measure reliability and validity of the questionnaire. Independent T test and One Way Anova tests are used to measure relationship between demographic findings with occupational health and safety culture, safe behavior and job satisfaction. Correlation and regretion tests are used to measure the relationship bethween job satisfaction, occupational health safety culture and safe behaviour. The results of the survey: Occupational health and safety culture has important level of impact on the job satisfaction, at the same time high job satisfaction level on the employees causes high level of occupational health and safety culture. In order to provide safe working environment, the attitute of management and the behaviour of management are important on the employees perception of occupational health and safety culture, and job satisfaction. At the same time, in order to provide safe working environment education is the key factor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenlik Kültürüen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectİş Kazalarıen_US
dc.subjectMeslek Hastalıklarıen_US
dc.subjectOccupational Health and Safety Cultureen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectOccupational Accident and Occupational Diseases.en_US
dc.titleİş sağlığı ve güvenlik kültürü algısının iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dcterms.tableOfContentsİÇİNDEKİLER KISALTMALAR…………………………………………...........................................vii TABLO LİSTESİ ........................................................................................................viii ŞEKİL LİSTESİ ...........................................................................................................xii ÖZET ............................................................................................................................xiii SUMMARY ..................................................................................................................xiv GİRİŞ ...............................................................................................................................1 BÖLÜM 1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ..................................................................4 1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı ve Amacı ..............................................................4 1.2. İş Kazaları ..................................................................................................................4 1.2.1. İş Kazalarının Nedenleri ...................................................................................5 1.2.2. İş Kazalarında Risk Grupları .............................................................................6 1.2.3. İş Kazalarının Önemi ........................................................................................6 1.2.4. İş Kazalarını Önleme Yolları ............................................................................7 1.3. Meslek Hastalıkları .....................................................................................................9 1.3.1. Meslek Hastalığı Kriterleri ..............................................................................10 1.3.2. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırması ...........................................................11 1.3.2.1. Hastalık Kaynağına Göre Meslek Hastalıklarının Sınıflandırması.....11 1.3.2.2. Meslek Hastalıklarının Görüldüğü Organ ve Sistemlere Göre Sınıflandırması………………………………………………………………..11 1.3.2.3. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa Göre Meslek Hastalıkları…….12 1.3.3. Meslek Hastalıklarının Önemi .........................................................................13 1.3.4. Meslek Hastalıklarını Önleme .........................................................................13 1.4. Güvenli ve Sağlıklı Bir İş Hayatını Düzenleyen Kanunlar ......................................15 1.4.1. İş Kanunu ........................................................................................................15 1.4.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu .......................................................................16 ii 1.4.3. Anayasa ...........................................................................................................17 1.4.4. Borçlar Kanunu ...............................................................................................18 1.4.5. Umumi Hıfzısıhha Kanunu .............................................................................18 1.4.6. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ......................................20 BÖLÜM 2: GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ..........................................................................21 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu ........................................................................21 2.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Üst Kuruluşların Sorumlulukları.........................22 2.1.1.1. Uluslararası Çalışma Örgütü ...............................................................22 2.1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumu ....................................................................23 2.1.1.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ...............................................24 2.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alt Kuruluşlar ......................................................25 2.2. Güvenlik Kültürü .....................................................................................................26 2.2.1. Güvenlik Kültürünün Tanımı ..........................................................................26 2.2.2. İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürünün Önemi ......................................................27 2.2.3. Güvenlik Kültürünün Oluşumu .......................................................................29 2.2.4. Güvenlik Kültürünün Öğeleri .........................................................................32 BÖLÜM 3: İŞ TATMİNİ ..............................................................................................33 3.1. İş Tatmininin Tanımı ...............................................................................................33 3.2. İş Tatmininin Boyutları ...........................................................................................34 3.2.1. İş Tatminine Etki Eden Bireysel Unsurlar ......................................................35 3.2.2. İş Tatminine Etki Eden Örgütsel Unsurlar ......................................................35 3.3. İş Tatmininin Önemi ................................................................................................35 3.4. İş Tatmini Teorileri ..................................................................................................36 3.4.1. Geleneksel Teoriler .........................................................................................36 3.4.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi ...........................................36 iii 3.4.1.2. Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Modeli .............................................37 3.4.1.3. McGregor’un X ve Y Teorisi ..............................................................37 3.4.1.4. Alderfer’in ERG Kuramı .....................................................................38 3.4.2. Modern Teoriler ..............................................................................................38 3.4.2.1. Adams’ın Eşitlik Teorisi .....................................................................38 3.4.2.2. Vroom’un Beklenti Teorisi .................................................................38 3.4.2.3. Edwin Lock’un Amaç Teorisi .............................................................39 3.4.2.4. Lawler ve Porter Beklenti Teorisi .......................................................39 3.4.2.5. Skinner’ın Pekiştirme Teorisi ..............................................................39 3.5. İş Tatminin Çalışanlara ve Örgüte Faydaları ...........................................................40 BÖLÜM 4: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ALGISININ İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ...........................................................................42 4.1. Araştırmanın Amacı ................................................................................................43 4.2. Araştırmanın Kapsamı Evreni ve Örneklem............................................................44 4.3. Araştırmanın Yöntemi .............................................................................................44 4.4. Bulgular ve Değerlendirmeler..................................................................................47 4.4.1. Meslek Hakkındaki Tercihler………..............................................................48 4.4.1.1. Cinsiyete Göre Meslek Hakkındaki Tercihler……….. …………......49 4.4.1.2. Medeni Duruma Göre Meslek Hakkındaki Tercihler ……….. ……..49 4.4.1.3. Yaşa Göre Meslek Hakkındaki Tercihler………. …………………..50 4.4.1.4. Eğitim Durumuna Göre Yapılan Meslek Hakkındaki Tercihler ……50 4.4.1.5. Kurumdaki Görevlerine Göre Meslek Hakkındaki Tercihler………………………………………………………………..….. 50 4.4.1.6. Maaşa Göre Meslek Hakkındaki Tercihler …………..……………...51 4.4.1.7. Meslekte Çalışma Sürelerine Göre Meslek Hakkındaki Tercihler ....51 iv 4.4.1.8. Kurumda Çalışma Sürelerine Göre Meslek Hakkındaki Tercihler....52 4.4.2. Güvenlik Kültürü Algısına Yönelik Bulguları...............................................52 4.4.2.1. Yönetimin Tutumuna Yönelik Bulgular….………………………….52 4.4.2.2. Yönetimin Davranışına Yönelik Bulgular………..............................53 4.4.2.3. Güvenlik Önceliğine Yönelik Bulgular……... ……………………..54 4.4.2.4. Güvenlik İletişimine Yönelik Bulgular…..………………………... 55 4.4.2.5. Güvenlik Eğitimine Yönelik Bulgular………………….……………56 4.4.2.6. Güvenlik Farkındalığına Yönelik Bulgular………………………….57 4.4.2.7. Çalışanların Katılımına Yönelik Bulgular …………………………..58 4.4.2.8. Raporlama Kültürüne Yönelik Bulgular ………………………….....59 4.4.3. Güvenlik Kültürünün Demografik Değişkenlerle İlişkisi…………………...60 4.4.3.1. Güvenlik Kültürü Algısının Cinsiyetle İlişkisi ……………………...60 4.4.3.2. Güvenlik Kültürü Algısının Medeni Durumla İlişkisi …………...….61 4.4.3.3. Güvenlik Kültürü Algısının Yaş İle İlişkisi ……………………...….62 4.4.3.4 Güvenlik Kültürü Algısının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi ……………...64 4.4.3.5.Güvenlik Kültürü Algısının Mesleki Deneyim Süresi İle İlişkisi..…..66 4.4.3.6. Güvenlik Kültürü Algısının Kurumda Çalışma Süresi İle İlişkisi.......66 4.4.3.7. Güvenlik Kültürü Algısının Kurumdaki Görev İle İlişkisi………..... 67 4.4.3.8. Meslek Hakkındaki Tercih İle Güvenlik Kültürü Algısı İlişkisi …....67 4.4.3.9. Maaş İle Güvenlik Kültürü Algısı İlişkisi………………………….. 69 4.4.4. Güvenli Davranışa Yönelik Bulgular..............................................................69 4.4.4.1. Cinsiyet İle Güvenli Davranış İlişkisi ………………………………70 4.4.4.2. Medeni Durum İle Güvenli Davranış İlişkisi ……………………….70 4.4.4.3. Yaş İle Güvenli Davranış İlişkisi ……………………………………71 v 4.4.4.4. Eğitim Düzeyi İle Güvenli Davranış İlişkisi ………………………..71 4.4.4.5. Meslekte Çalışma Süresi İle Güvenli Davranış İlişkisi …………..…72 4.4.4.6. Kurumda Çalışma Süresi İle Güvenli Davranış İlişkisi …………..…72 4.4.4.7. Güvenli Davranışın Kurumdaki Görev İle İlişkisi ………………….73 4.4.4.8. Meslek Hakkındaki Tercih İle Güvenli Davranış İlişkisi …………...73 4.4.4.9. Maaş İle Güvenli Davranış İlişkisi ………………………………….74 4.4.5. İş Doyumuna Yönelik Bulguları …………………………………………….74 4.4.5.1. İş Doyumunun Cinsiyetle İlişkisi …………………………………...76 4.4.5.2. İş Doyumunun Medeni Durumla İlişkisi ……………………………77 4.4.5.3. İş Doyumunun Yaş İle İlişkisi ………………………………………77 4.4.5.4. İş Doyumunun Eğitim Düzeyi İle İlişkisi …………………………...77 4.4.5.5. Meslekte Çalışma Süresi İle İş Doyumu İlişkisi………… ………....78 4.4.5.6. Kurumda Çalışma Süresi İle İş Doyumu İlişkisi………... ………….79 4.4.5.7. Kurumdaki Görev İle İş Doyumu İlişkisi………… ………………...79 4.4.5.8. İş Doyumu İle Meslek Hakkındaki Tercih Arasındaki İlişki………..80 4.4.5.9. İş Doyumu İle Maaş İlişkisi………… ………………………………81 4.4.6. Güvenlik Kültürü Algısı, Güvenli Davranış ve İş Doyumu İlişkisi ………82 4.4.6.1. Güvenlik Kültürünün Alt Boyutlarıyla İlişkisi ……………………84 4.4.6.2. Güvenlik Kültürü Algısının Güvenli Davranış Üzerine Etkileri……………………………………………………………………...84 4.4.6.3. Güvenlik Kültürü Algısının ve Güvenli Davranışın İş Doyumuna Etkileri……….. ……………………………………………………………85 4.4.6.4. İş Doyumu ve Alt Boyutlarının Güvenlik Kültürü Üzerine Etkileri…………………………………………………………………….. 87 vi HİPOTEZLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER …………………………….92 SONUÇ VE ÖNERİLER .............................................................................................94 KAYNAKÇA .................................................................................................................97 EK 1. ANKETİN GÜVENİRLİK ANALİZİ ...............................................................104 EK 2. ANKETİN GEÇERLİLİK ANALİZİ ................................................................108 EK 3. ÖZGEÇMİŞ .......................................................................................................113
dc.contributor.departmentMEF Üniversitesi, İdari İşler Direktörlüğü, Sağlık Birimien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage114en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster