Now showing items 1-12 of 12

   Citation
   Akyürek, G. (2014). İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK m.90) ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulları, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:100, s.8-16 [1]
   Akyürek, G. (2018). Olağanüstü Afrika Daireleri ve Habré Davası, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s.415-440 [1]
   Akyürek, G. Gönüllü Vazgeçme Düzenlemesi Gerekli Midir?, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10. 2. s.183-202. [1]
   Çınar, A.R. (2016). Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf Yasa Yolu. Defense One. E. 6, İ. s. 12-15. [1]
   Çınar, A.R. (2017). Adil yargılanma hakkı bağlamında hukuka aykırı kanıtların (Delillerin) kullanılmasının istinaf ve bireysel başvuruda denetimi. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Konferansı 1 Haziran 2017 Tebliğler. s. 141-154. [1]
   Çınar, A.R. (Haziran, 2015) Kadına yönelik şiddetin önlenmesine İlişkin İstanbul sözleşmesi'nin ceza hukuku alanında öngördüğü yükümlülükler. Terazi Aylık Hukuk Dergisi. 10. 106. s. 55-79 [1]
   Çınar, A.R. (Haziran, 2016) Ceza yargılama hukukunda istinaf yasa yolu hakkında temel bilgiler. Güncel Hukuk Dergisi. 6, s. 12-15 [1]
   Çınar, A.R. (Haziran, 2016). Adli para cezasının bireyselleştirilmesinde bir gün karşılığı para miktarından kaynaklanan sorunlar. Terazi Aylık Hukuk Dergisi. cilt, 11(118) s. 28-42. [1]
   Çınar, A.R. (Kasım - Aralık, 2017). Ceza yargılama hukukunda istinaf yasa yolu ile ilgili bir yıllık uygulama ve yapılan yasa değişiklikleri konusunda değerlendirmeler. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. cilt, 12. (159-160), s. 125-142. [1]
   Çınar, A.R. (Kasım, 2016). Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince Verilen Sonkararlara/Hükümlere Karşı Temyiz Yasayolu. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 8(20), 365–431. [1]
   Mermutluoğlu, C., (Eylül - Ekim, 2016). Anayasa mahkemesinin çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin iptal kararları üzerine kısa bir değerlendirme. Hukuk Defterleri, 3. ss. 45-47. [1]
   Selçuk, S., & Çınar, A. R. (May, 2014). Yaptırımı (Cezayı) ve sonuçlarını ağırlaştıramama kuralı. Yetkin Yayınevi. ss. 1-348. [1]