Now showing items 1-12 of 12

  • Akademik kütüphanelerde kullanım ödüncü sözleşmesi 

   Yarar, İpek (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kütüphaneler; Toplumu oluşturan bireylerin sosyo-kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayan ve sonsuz bir dönüşümde olan dünyada bireylere bilginin kaynaklığını eden mekanlar olarak görev almaktadır. Kütüphaneciler ise söz ...
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde kaçak eklemeler sorunu 

   Temel, İlhan (MEF Üniversitesi, 2021)
   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemize özgü bir şekilde ortaya çıkmış olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; bilhassa 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ...
  • Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi 

   Arıkan, Habi̇p (MEF Üniversitesi, 2021)
   Bu çalışmada, ülkemizde inşaat sektöründeki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin genel ...
  • İntifa hakkı 

   Karcı, Görkem (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İntifa hakkı üzerine pek çok tanımlama yapılmıştır. İlk olarak yapılan bu tanımlardan bazı örneklerle intifa hakkının unsurları üzerinde durmak faydalı olacaktır.
  • Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin hukuki durumu 

   Kurt, Ekrem (Seçkin Yayıncılık, 2016)
   Sınırlı ehliyetliler temelde fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahiptir, ayırt etme gücüne sahiptir, ergindir, kısıtlı da değildir. Bunların kısıtlanmaları için yeterli sebep bulunmasa da MK 429'da sayılan işlemler için ...
  • Sivil hava aracı mülkiyetinin kazanılması devri ve sona ermesi 

   Kurt, Ekrem (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017)
   Sivil hava aracı mülkiyetinin kazanılması, devri ve sona ermesi konusu Türk Sivil Havacılık Kanununda (TSHK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte ICAO antlaşmasında öngörülen bazı temel yöntemlere de riayet etmek gerekmektedir. ...
  • Tescil ilkesi ve istisnaları 

   Kurt, Ekrem (Uluslararası Antalya Üniversitesi, 2017)
   Tescil ilkesi, Medeni Kanun'un tapu sicili düzenine hâkim olan bir ilke olup, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların tapu siciline tescil ile doğmasını öngörür. Bu yönüyle hak sahibinin tescili talep etmesi bir tasarruf ...
  • Turkish adult guardianship in perspective 

   Kurt, Ekrem (Durham, 2014)
   Turkish Adult Guardianship is based upon a triple bond hierarchy. In the first phase the guardian is autharized who is inspected by a family council or the magistrate judge. On top of this hiererchy the supervisory authority, ...
  • Tüketim ödüncü sözleşmesi (Karz Akdi) 

   Kurt, Ekrem (Adalet Yayınevi, 2014)
   Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi), TBK'nun kullandırma amacı güden sözleşmeler kategorisinde yer alır. Bu sözleşmeyle ödünç veren, ödünç alana bir miktar tüketilebilir eşyayı ya da parayı verme, ödünç alan da kararlaştırılan ...
  • Türk hukukunda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ve hukuki sonuçları 

   Kurt, Ekrem (Seçkin Yayıncılık, 2016)
   Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların tanımına MK'da yer verilmemiştir. Bunların en belirgin özelliği, başkasına devredilememeleri ve temsil yasağıdır. Kural olarak yasal temsil bile bu haklar bakımından geçerli değildir. ...
  • Vesayet ve denetim makamlarının onayına muhtaç işlemler (TMK m. 462-463) 

   Kurt, Ekrem (MEF Üniversitesi, 2023)
   Vesayet, sınırlı ehliyetsiz veya tam ehliyetsiz sayılan kimselerin hukuki güvenliğini sağlamak için TMK tarafından öngörülen iki temel yasal temsil rejiminden biridir. Diğer rejim velayettir. Velayette veli her zaman ana ...
  • Yap-işlet-devret modeline dayalı üst hakkı tahsisi 

   Yılmaz, Nazlı (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)