Show simple item record

dc.contributor.authorAtalay, Zümra
dc.contributor.authorAydın, Utkun
dc.contributor.authorBulgan, Gökçe
dc.contributor.authorTaylan, Rukiye Didem
dc.contributor.authorÖzgülük, S. Burcu
dc.date.accessioned2019-02-16T21:15:19Z
dc.date.available2019-02-16T21:15:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAtalay Z., Aydın U., Bulgan G., Taylan R. D., Ozguluk B. (October 1, 2017). Bilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik ölçeği-yenilenmiş (BFÖÖ-Y): Türkiye uyarlama çalışması (BFÖÖ-Y). Elementary Education Online, 16(4), 1803-1815. doi: : 10.17051/ilkonline.2017.342994.en_US
dc.identifier.issn1803-1815
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342994
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/316
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Cayoun, Francis, Kasselis ve Skilbeck (2012) tarafından geliştirilen “BilinçliFarkındalık Temelli Öz-yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş”i (Mindfulness-Based Self Efficacy Scale Revised) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır. Özgün ölçek İngilizce’dir ve altı boyutta toplam 22 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Uyarlanan Türkçe form iki farklı devlet okulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında okuyan 713 öğrenciye uygulanmıştır. Tüm ölçek (?= .72) ve ölçeğin Duygu Düzenleme (?= .73), Duygusal Denge (?= .68), Sosyal Beceriler (?= .65), Sıkıntı Tahammülü (?= .62), Sorumluluk Alma (?= .61) ve Kişilerarası Etkenlik (?= .65) alt boyutları için Cronbach Alfa içtutarlık katsayıları her bir alt boyutta yer alan düşük madde sayısı göz önüne alındığında kabul edilebilir seviyededir. Ayırt edici geçerlik analizleri kız ve erkeklerin bilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterirken sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Analiz sonuçları, Türkçe’ye uyarlama çalışması gerçekleştirilen bu ölçeğin öğrencilerin bilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Sonuçların kuramsal ve yöntemsel uygulamaları tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the validity and reliability of the Turkish adaptation of “Mindfulness-Based Self Efficacy Scale Revised” developed by Cayoun, Francis, Kasselis, and Skilbeck (2012). The original form of the scale is in English and consists of 22 likert-type five-point items in a six-factor structure. The revised version of the Turkish form was applied to a sample of 713 students in 5th, 6th and 7th grades in two different public schools. The internal consistency coefficient Cronbach Alpha for the entire scale (= .72) and the factors Emotion Regulation (= .73), Equanimity (= .68), Social Skills (= .65), Distress Tolerance (= .62), Taking Responsibility (= .61) and Interpersonal Effectiveness (= .65) were found to be at acceptable values when the low number of items in each subscale is taken into consideration. Discriminant validity test results revealed that there were no statistically significant differences between the average means of boys and girls, whereas there were statistically significant differences in the average means based on students’ grade levels. The results indicated that the Turkish adaptation of the scale is a valid and reliable instrument of measuring students’ mindfulness-based self efficacy. Both theoretical and methodological implications of the findings are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaya Akademien_US
dc.relation.ispartofİlköğretim Onlineen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilinçli farkındalıken_US
dc.subjectÖz-yeterliliken_US
dc.subjectÖlçek uyarlamaen_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectMindfulnessen_US
dc.subjectSelf-efficacyen_US
dc.subjectInstrument Adaptationen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.titleBilinçli-farkındalık temelli öz-yeterlik ölçeği-yenilenmiş (BFÖÖ-Y): Türkiye uyarlama çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authoridZümra Atalay / 27193en_US
dc.authoridGökçe Bulgan / 0000-0001-8206-6887en_US
dc.authoridUtkun Aydın / 0000-0002-1380-5911en_US
dc.authoridRukiye Didem Taylan / 0000-0002-3851-5662en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1803en_US
dc.identifier.endpage1815en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.scopusid2-s2.0-85035202105en_US
dc.description.tr-dizinid275710en_US
dc.contributor.institutionauthorAtalay, Zümra
dc.contributor.institutionauthorAydın, Utkun
dc.contributor.institutionauthorBulgan, Gökçe
dc.contributor.institutionauthorTaylan, Rukiye Didem
dc.contributor.institutionauthorÖzgülük, S. Burcu
dc.identifier.doi10.17051/ilkonline.2017.342994en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record